Plastik gapakly 100ML ýokary hilli çukur bankasy

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:120ml, D = 50mm H = 95mm Agramy = 120g

* Aýratynlyk:Kwadrat görnüşi

* CAP:Plastiki gapak

* Ulanylyşy:Puding süýdüni ýa-da gatyky ýerine ýetiriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4oz tegelek nostalgiki süýt pudingi we gatyk aýnasy - plastik gapak bilen

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady 100ml 150ml 200ml Süýt guýulýan aýna banka, plastmassa gapakly
Material Clearokary arassa çakmak ýa-da Kristal aýna
Aýratynlyk Göwrümi: 100ml
Boýy: 74mm
Diametri: 57mm
Agramy: 120g
Boýnuň gutarmagy: 52mm
Malylylyk garşy zarba derejesi: ≥41 dereje
Içerki stres (synp): 4-nji synp
Malylylyk çydamlylygy: 120 dereje
Şok garşy: ≥0.7
Pb mazmuny hökmünde: Azyk senagatynyň çäklendirilmegine laýyk gelýär
Patogen bakteriýa: negatiw
Bukja Kagyz karton / palet / paletli karton
Şahadatnamalar ISO9001, ISO14001
Mysal 1-3 mugt nusgalary goldaýarys
Töleg möhleti T / T, L / C, Western Union, Paypal, Escrow, OneTouch, Alibaba söwda kepilligi

Önümine has köp gymmatlyk goşmak üçin tejribämiziň we hyzmatdaşlarymyzyň goldawy bilen çüýşäni bezemek / dizaýn / ösdürmek üçin maslahat ýa-da teklipler hödürleýäris.Mundan başga-da, üpjünçilik meýilnamasyny kesgitlemek, hil barlagyny geçirmek, potensial üpjün ediji / daşaýjyny saýlamak ýa-da baha bermek, müşderiniň islegi we / ýa-da bazaryň jogaby boýunça önümi yzygiderli gowulandyrmak üçin müşderä maslahat bermäge ýa-da kömek etmäge şatdyrys. Müşderi aladalary, siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçiliklere garaşyň.

1-2

Klassiki we ajaýyp dizaýn
Aýna bankanyň ajaýyp dizaýny bar we arassa aýna içindäki zatlary aýdyň tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.Her gapak, ulanmak aňsatlygy we ygtybarly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy;syzmagyň öňüni almak we açmak we ýapmak aňsat bolanda iýmitiň saklanmagy üçin goşulan gapak möhürleri.

BPA mugt we iýmit howpsuz
Puding bankalary iň ýokary çydamlylyk we amatlylyk üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.BPA 100% azykly aýna we gap-gaç ýuwýan maşyn.Kümüş gapak, laboratoriýa tarapyndan tassyklanan poslama garşy materialdyr.Mahabat önümleri we harytlary gaýtadan satmak üçin ajaýyp bu bankalar özüne çekiji we tertipli saklanýar.

 Köpugurly Jam bankalary

Arza

100ml 150ml 200ml Süýt guýulýan aýna banka, plastmassa gapakly ulanylýar,
sowuk dem alýan kofe içmek
kombucha, şiresi, süýji, nektar
\ Süýt, gatyk, tagamly süýt
Sidr, gök önüm, sogan, şire
içgi, limonad, şokolad, energiýa içgileri, çaýlar, kokteýller, kakao, sidr, soda

Omörite hyzmatlar

Islegiňize görä çüýşäniň göwresini dizaýn ediň
Specialörite islegiňiz üçin galyp açyň
Çeper eserler kanagatlandyrýar: Emboss dekal, nagyş, aýaz, gyzgyn möhürleme, ekrana çap etmek, ofset çap etmek we ş.m.
Töleg möhleti çeýe: T / T, L / C, Western Union, Paypal, Escrow, Alibaba söwda kepilligi

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr mahabatlandyryş taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

Sorag-jogap

1. Bahasy barada:
Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

2. Mysal hakda:
Mysal mugt bolup biler, ýöne howa ýükleri ýygnalýar ýa-da çykdajylary öňünden töleýärsiňiz.

3. OEM hakda:
Hoş geldiňiz, aýna önüminiň we LOGO-nyň öz dizaýnyny iberip bilersiňiz, täze galyp açyp bileris we islendik LOGO-ny çap edip ýa-da bezäp bileris.

4. Hil gözegçiligi barada:
Önümlerimize gaty ynamly, şol bir wagtyň özünde önümçilik wagtynda we soň hiline gözegçilik etmek üçin QC toparymyz bar.Islendik hil meselesi, derrew bu meseläni çözeris.

5. Töleg ýa-da başga sorag hakda:
Pls maňa e-poçta iberiň ýa-da göni TradeManager-da gürleşiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň