12 oz mämişi aýna tegelek piwo çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:370ml, D = 64mm, H = 221mm, Agramy = 252g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Crown Cap bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan piwo boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mämişi aýna: Piwo UV şöhlelerinden goraýar, piwo ýa-da kombucha çüýşeleri üçin ideal.
HOWPSUZ we ULANYLMAK: qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu çüýşeler galyň, çydamly we gap-gaç ýuwýan maşyn;diňe arassala we doldur.
Köpugurly: Halaýan içgileriňizi ýa-da piwo, çakyr, kombucha, soda, sidr, sirke, ýaglar, vanil ekstrakty we başgalar ýaly içgileri ýa-da suwuklyklary demlemek we saklamak üçin amatly.Döwülmezligi üçin ygtybarly gaplanýar.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

12 oz mämişi aýna tegelek piwo çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 370ML
Reňk Mämişi
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Şireler, içgiler, süýt, piwo we ş.m.

 

beer bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Agyr wezipe aýnasy: Aýna çüýşelerimiz ýagtylygy süzýän we öýde öndürilen piwoňyzy goraýan galyň we çydamly mämişi aýnadan ýasalýar.Öýde piwo, kombucha, viski çüýşesi, soda, sidr, kefir, sirke, ýaglar, vanil ekstrakty we başgalar üçin ajaýyp.

2. EKO-DOST WE TERJIME EDIP BOLANOK: Zäherli däl materiallardan ýasalan çüýşeler 100% gaýtadan işlenip bilner we ekologiýa taýdan jogapkärdir.Içindäki mazmunyň saklanyşyňyz ýaly täze we lezzetli bolmagyny üpjün edip, gaty güýçli syzdyryjy möhür berýär.

3. Howpsuz gaplama: ippingük daşaýarka döwülmezligi üçin her toplum köpürjikli örtükli ýeň bilen howpsuz gaplanýar.

BIZ hakda

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr mahabatlandyryş taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaýdaky zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň