120ml 4oz Aç-açan prizmatik aromaterapiýa diffuzer çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:120ml, D = 70mm, H = 97mm, Agramy = 250g

* Aýratynlyk:Prizmatik

* CAP:Plastiki gapak

* Ulanylyşy:Aroma tapawudy

Maslahat: Aýna näzik.Dykgat bilen ulanyň we ýarylmagynyň, kesilmeginiň ýa-da ýaralanmazlygy üçin durnukly ýerde goýmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

120ml 4oz Aç-açan prizmatik aromaterapiýa aýna çüýşe gamyş gamyş diffuzeri çüýşäniň ysy öý bezegi üçin wolilizasiýa aýna gap

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady Aýna diffuzer çüýşesi
Potensial 25ml / 50ml / 80ml / 100ml / 120ml / 150ml / 200ml
Material Aýna
Logotip Custöriteleşdirilen
ODM / OEM Kabul edildi
MOQ 1000 sany
Töleg Hemmesi
Port Şanhaý / ingingdao / Lianyungang
Bukja Karton / Palet / Custöriteleşdirilen
Delvier Wagty 3 ~ 15 gün

Diffuzer aýna çüýşämiz, gamyşlaryňyzy görkezmegiň ajaýyp usulydyr.Specialörite şekil, ysly gamyş diffuzor bazasyny ýeterlik derejede saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem dökülmeleriň köpüsine kömek etjek durnukly platforma üpjün edýär.Arassa aýna, suw esasly boýag ýa-da guradylan otlar we gül ýapraklaryny goşmak bilen gamyş diffuzor bazasyny özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Klassiki we ajaýyp dizaýn
Aýna bankanyň ajaýyp dizaýny bar we arassa aýna içindäki zatlary aýdyň tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.Her gapak, ulanmak aňsatlygy we ygtybarly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy;syzdyrmagyň öňüni almak we açmak we ýapmak aňsat bolanda iýmitiň saklanmagy üçin goşulan gapak möhürleri.

Ulanmak aňsat we gaplamak üçin ygtybarly
Aladaly öý hoşboý ysy üçin golumyzyň hoşboý ysly diffuzor ýagy we ajaýyp aýna diffuzor çüýşesi bilen öýüňize ýakymly, ýakymly ys getiriň.Öýüňizde bezeg we ys aksenti hökmünde ulanylanda.Howadaky yslary owadanlamak üçin halaýan diffuzeriňizi diffuzor ýagy bilen jübütläň.

Aýratynlyklary

1.Hrustal ak aýna material, gaty aç-açan, köpürjikler ýa-da hapalar ýok, howpsuz we sagdyn, gaýtadan işlenip bilner.

2.Tolkun taýaklaryny, polotensalary we beýleki esbaplary arzan bahadan üpjün edip bileris.

3.Biz logotipsiz mugt nusgalary berip bileris.Customöriteleşdirilen logotipiňiz bilen nusgalary hem berip bileris, ýöne köp mukdarda bolsa, köp mukdarda mugt üpjün etmeli.

4.Biz logotipi bellik etmek, ýüpek ekrany, dekal, gyzgyn möhürlemek we ş.m. ýaly dürli usullar bilen düzüp bileris.Şeýle hem dürli reňkdäki reňk sepip bileris.Püskürmek gutaransoň, garaşsyz gaplamak üçin köpürjik haltalary ulanarys, bu hem çüýşäniň üstündäki çyzyklardan gaça durar.

1648044470

Näme üçin bizi saýlaýar?

Samuel Glass Products Co., Ltd. şaý-sepler we aýna çüýşeleriň ylmy gözlegleriniň, dizaýnynyň, önümçiliginiň we satuwynyň ýygyndysydyr.Yiwu şäheriniň Beýuan şäherinde ýerleşýän ösen enjamlar we tehnologiýalar bar we önümleri halkara ülňülerine laýyk gelýär.Import we eksport hukuklary bilen daşary ýurtly müşderiler bilen söwdada gymmatly tejribe topladyk.Häzirki wagtda önümlerimiz köp ösen ýurtlara eksport edilýär.Qualityokary hilli we arzan bahadan önümlerimiz bu ýurtlarda ýokary abraýdan we meşhurlykdan peýdalanýar.Gowy marka bilen bazary gazanmak, täze tehnologiýa, markany ilki bilen hilini ýokarlandyrmak, müşderi ilki bilen yzygiderli maksadymyz.Hytaýda we beýleki ösýän ýurtlarda şol bir pudakda öňdebaryjy orunda durýarys.

1648044598

Sorag-jogap

1. Has uly sargyt goýmazdan ozal hilini barlamak üçin nädip nusga alyp bileris?
Mysal bölümimiz müşderilerimize hilini barlamak üçin mugt nusga berip biljekdigini size diýseň begenýärin.
Adatça, nusgalary DHL, FEDEX, UPS we ş.m. ibermegi saýlarys.

2. Çüýşelere çap edip ýa-da bellik edip bilerismi?
Hawa edip bilyäs.etiketkany çap etmegi, gysmagy dolamagy, guty gaplamagy, karton gutyny görkezip bileris.Çap etmek hakda Reňk: Reňk zerur bolsa PANTONE kody boýunça ýasalyp bilner.

3. Dizaýnymyza görä çüýşe öndürip bilersiňizmi?
Hawa, öz dizaýnyňyza görä ýörite tertibi açyp bileris.

4. Adaty gurşun wagty näçe?
Bir stocka çüýşesi üçin, tölegiňizi alanyňyzdan soň 3-5 günüň içinde size haryt ibereris.
Surfaceerüsti el hyzmaty üçin, tölegiňizi alanyňyzdan soň gowşuryş wagty 10-15 iş güni.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň