13 oz arassa aýna yzygiderli agzy tekiz gyrasy mason bankasy

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:400ml, D = 86mm H = 117mm Agramy = 256g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Galaýy gapak

* Ulanylyşy:Içgi ýa-da islendik içgini ýerine ýetiriň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Döwülmegine we döwülmegine garşy durýan ýokary hilli aýnadan ýasaldy.Syzdyryjy subutnamaly gapakly aýna gaplar, iýmit derejesi kepillendirilen, 100% iýmit howpsuz, gurşun mugt, sagdyn iýmit saklamak we içgi sarp etmek üçin amatly.
Her bir gap çüýşesi, syzmagyň öňüni almak, iýmit saklamak we täze saklamak we ýaramlylyk möhletini uzaltmak üçin her gapagyň möhüriniň hilini üpjün etmek üçin wagt synagyndan geçen möhürleýji birleşme bilen gelýär.Açmak we ýapmak aňsat.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

13 oz arassa aýna yzygiderli agzy tekiz gyrasy mason bankasy

Material gazlandyrylan hek
Potensial 400ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Ysly zatlar, jam, şem ýa-da bal

 

mason jar

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

❥ ip Köp maksatly we DIY Önümi id Gapakly mason bankasynyň köp ulanylyşy bar.Esasy ulanylyşy iýmit konserwasy we konserwasiýa.Gämi bankasy öýde we aşhanada gaýtadan ulanylýan gap ýa-da suw gapy hökmünde hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, käbir sowgat hökmünde käbir senetleri ýa-da DIY taslamalaryny ýasamak üçin ulanyp bilersiňiz.Klassiki konserw bankalaryny boýamak we bezemek we partiýa çyralaryny döretmek üçin arkaýyn boluň.

❥ 【Iň oňat hil food Iýmit derejesindäki gazlandyrylan gazlandyrylan hek aýnadan, döwülmegine we döwülmegine çydamly, gabyň gapagy kümüş metaldan ýasalýar.Aç-açan dizaýn, jele bankalarynyň mazmunyny zaýalanmak üçin barlamagy aňsatlaşdyrýar we bu aýna bankalary arassalamak aňsat.

❥ PA BPA Mugt we möhürlenen dizaýn】 Bu aýna ýasalan gaplar, BPA mugt iýmit howpsuzlygy derejesindäki aýnadan ýasalýar.Ajaýyp suw we çyglylyga garşylygy bar.Adaty agzyň gapaklary we gaýyşlary hem BPA mugt.Howa geçirijilik gapagy bolan her banka, ulanylyşy aňsat we amatly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy.Gapakly ýokary hilli aýna bankalar, möhürlemegiň gowulaşmagy we gowy möhürlenmegi üçin niýetlenendir.

❥ UR ÇYKYJY we amatly】 Bu bankalar el degirmek üçin tekiz we aç-açanlykda aýnany has owadan görkezýär.Mazmun görkezilende mazmuny janly reňklerde saklap we islän wagtyňyz zatlary görüp bilersiňiz.Gapakly mason bankalary berk möhürlenendir we howa geçirmeýän gapda 18 aýa çenli dowam edip biler.Mason bankalaryny götermek aňsat.Olary sumka salyp biljek derejede az.Göçme we islendik ýere alyp bolýar.

❥ 【N / A customers Müşderilerimize sarpa goýýarys we söwda tejribäňiz biziň üçin gaty möhümdir.Aýna bankalar näzik zatlar bolansoň, howpsuz eltip bermek üçin gaplamany optimizirledik.Gurluşyk bankasy bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele tapsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.N / A: Peçler, mikrotolkunlar, ozon sterilizatorlary, çalt ýyladyş enjamlary, mikrotolkunlara gapak we gaýyş goýmaň.

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

Küpek çap etmek:Syýa + ekran (mesh stencil) = ekrany çap etmek, reňk çap etmegi goldaýar.
Gyzgyn möhürleme: Reňkli folga gyzdyryp, çüýşede erediň.Altyn ýa-da Sliver meşhur.
Dekal:Logotipiň reňkleri gaty köp bolsa, deklarasiýa ulanyp bilersiňiz.Dekal, teksti we nagyşlary çap edip, soň bolsa çüýşäniň ýüzüne geçirip boljak substratyň bir görnüşidir.
Bellik:Çüýşe, köp reňkli ýelmemek üçin suw geçirmeýän stikeri düzüň.
Elektroplating:Çüýşedäki metal gatlagy ýaýratmak üçin elektroliz ýörelgesini ulanyň.

mason jar

BIZ hakda

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr mahabatlandyryş taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

1647950826(1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň