150ml 5oz Boş kristal diffuzer çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:150ml, D = 60mm, H = 100mm, Agramy = 270g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Dykylyk gapagy

* Ulanylyşy:Aroma tapawudy

 

 • Customörite ýasalan: Elmydama elýeterli
 • Standart paket: Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.
 • Eltip beriş wagty: 25 iş güni
 • Nusgalar: MUGT MESELLER

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DIY çalyşmak üçin gamyş diffuzor sowgat toplumlaryny efir ýaglary, gamyş taýaklary bilen ulanyň.Jaýlar, ofis, toý, pary, aromaterapiýa, spa, meditasiýa, hammam we ş.m.

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady
Aromaterapiýa çüýşesi
Material
Aýna
Reňk
Arassala
Şapka görnüşi
Spiral gaplaň gapagy
Ses
30ml / 50ml / 100ml / 150ml
MOQ
500 sany
Goşmaça hyzmatlar
ACL çap etmek, ýüpek çap etmek we aýaz çap etmek
Mysal
Mugt nusga berilip bilner
OEM / ODM
Elýeterli
Çap etmek
Lambeli siziň islegiňiz hökmünde çap edip bileris
Çap etmek
Küpek ekrany çap etmek ýaly çaphana hyzmatyny berip bileris
we gyzgyn möhür basmak we ş.m.

Maslahat: Aýna näzik.Dykgat bilen ulanyň we ýarylmagynyň, kesilmeginiň ýa-da ýaralanmazlygy üçin durnukly ýerde goýmagyňyzy haýyş edýäris.

Klassiki we ajaýyp dizaýn
Aýna bankanyň ajaýyp dizaýny bar we arassa aýna içindäki zatlary aýdyň tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.Her gapak, ulanmak aňsatlygy we ygtybarly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy;syzmagyň öňüni almak we açmak we ýapmak aňsat bolanda iýmitiň saklanmagy üçin goşulan gapak möhürleri.

Ulanmak aňsat we gaplamak üçin ygtybarly
Aladaly öý hoşboý ysy üçin golumyzyň hoşboý ysly diffuzor ýagy we ajaýyp aýna diffuzor çüýşesi bilen öýüňize ýakymly, ýakymly ys getiriň.Öýüňizde bezeg we ys aksenti hökmünde ulanylanda.Howadaky yslary owadanlamak üçin halaýan diffuzeriňizi diffuzor ýagy bilen jübütläň.

Aýratynlyklary

 • 【Elegant we üýtgeşik dizaýn glass Aýna diffuzor çüýşeleri dürli şekilde we nagyşlarda bezelendir.Olaryň hiç biri toplumda birmeňzeş däl.Örän üýtgeşik we özüne çekiji.
 • 【Ajaýyp DIY Diffuzer çüýşeleri the Çüýşeleri efir ýagy bilen dolduryp, otagyň howasyny arassa we rahatlandyryp bilersiňiz, hoşboý ys hoş taýaklaryndan çykar.Şeýle hem, olary öýüňizde öý bezegleri ýa-da gül wazalary hökmünde görkezip bilersiňiz.Gözüňi özüne çekiji bezeg boljakdygyna we öwgi getirjekdigine ynanýarlar.
 • 【Ajaýyp sowgat】 Aýna diffuzor çüýşeleri dostlar, maşgala agzalary, garyndaşlary, kärdeşleri we gündelik tanyşlyk, toý, ýubileý, wakalar, SPA, meditasiýa, ýatylýan otagda otag otagy we beýleki wakalarda mynasyp sowgatlardyr.
 • Pack Paketdäki zatlar】 5 diffuzor aýna çüýşeler (dürli şekiller) +3 kiçijik şarjagazlar + 5 sany owadan şar aýna saklaýjylary (kiçi we uly ululyk) +25 gamyş (Gara ýa-da agaç reňk)
 • 【Bagtly satyn almak items itemshli zatlar iberilmezden ozal gorag bukjasynda barlanýar.Hil meselesi bar bolsa 30 günlük gaýdyp gelmekden lezzet alyň.

Näme üçin bu aýna diffuzor çüýşeleri?

Aýna diffuzor çüýşelerimiz dürli şekilli we nagyşly ýörite dizaýn.
Ajaýyp aýna gaplar we DIY diffuzorlary üçin ajaýyp.
Sypal gamyşly boş aýna çüýşeler.
Çüýşe efir ýagyny dolduryp, hoşboý ys çykarmak üçin çüýşe 4-5 gamyş goýup bilersiňiz.
5 aýna çüýşe gelýär we olary bir otaga goýup ýa-da hemme ýerde hoşboý ysly bolar ýaly, öýüňiziň töwereginde köp ýerde goýup bilersiňiz.
Şeýle hem otaglary ýagtylandyryp bilerler.
Bular diffuzor suwuklygy üçin galyň, agyr agramly, berk we gowy ýasalan aýna çüýşelerdir.
Plastmassa aýna guş saklaýjy, ulag ýa-da sowgat bermek üçin syzdyryjydyr.Ippingük daşamak üçin gowy gaplanan.

Sorag-jogap

1. MOQ näme?
J: Bir stockada az mukdarda üpjün edip bileris.
B: Bir stockasyz, MOQ 10000pc ~ 30000pcs.

2. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Bir stockada gurşun wagty 7 ~ 10 gün.
B: Eger galyndy bar bolsa, köpçülikleýin önümçilik wagty 25 ~ 30 gün.
C: Eger galyndy ýok bolsa, köpçülikleýin önümçilik wagty 40 ~ 45 gün.

3. Goşmaça ýörite hyzmatlary berip bilersiňizmi?
J: Hawa, rezin saklaýjy, gapaklaryň we gapaklaryň köp görnüşi, rattan taýaklary we ş.m. ýaly doly toplumy üpjün edip bileris.
B: Hawa, islegleriňize görä çüýşelere we gapaklara ýazgylary ýapyp ýa-da çap edip bileris.
C: Hawa, küpek ekrany çap etmek, doňmak,
reňkli örtük, gyzgyn möhürlemek we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň