150ml Boş aýna gamyş gamyş diffuzer çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:150ml, D = 75mm, H = 80mm, Agramy = 252g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Plastiki gapak

* Ulanylyşy:Aroma tapawudy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DIY çalyşmak üçin gamyş diffuzor sowgat toplumlaryny efir ýaglary, gamyş taýaklary bilen ulanyň.Jaýlar, ofis, toý, pary, aromaterapiýa, spa, meditasiýa, hammam we ş.m.

Haryt aýratynlyklary

Düşündiriş
Gamyş Diffuzer çüýşesi
Potensial
50 ml 100ml 200ml
OEM / ODM
Müşderileriň dizaýnyny kabul edip bileris, islegiňiz boýunça edip we çap edip bileris
MOQ:
1000 sany / element
Bukja:
Adaty gaplama köpürjik kagyz we ak guty bilen gaplanýar, bizde styrofoam we gubka reňk gutusy, PVX guty, deri guty bar
öz islegiňiz üçin
Mysal üçin wagt:
Adatça 5-7 gün

Diffuzer aýna çüýşämiz, gamyşlaryňyzy görkezmegiň ajaýyp usulydyr.Specialörite şekil, ysly gamyş diffuzor bazasyny ýeterlik derejede saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem dökülmeleriň köpüsine kömek etjek durnukly platforma üpjün edýär.Arassa aýna, suw esasly boýag ýa-da guradylan otlar we gül ýapraklaryny goşmak bilen gamyş diffuzor bazasyny özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Klassiki we ajaýyp dizaýn
Aýna bankanyň ajaýyp dizaýny bar we arassa aýna içindäki zatlary aýdyň tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.Her gapak, ulanmak aňsatlygy we ygtybarly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy;syzdyrmagyň öňüni almak we açmak we ýapmak aňsat bolanda iýmitiň saklanmagy üçin goşulan gapak möhürleri.

Ulanmak aňsat we gaplamak üçin ygtybarly
Aladaly öý hoşboý ysy üçin golumyzyň hoşboý ysly diffuzor ýagy we ajaýyp aýna diffuzor çüýşesi bilen öýüňize ýakymly, ýakymly ys getiriň.Öýüňizde bezeg we ys aksenti hökmünde ulanylanda.Howadaky yslary owadanlamak üçin halaýan diffuzeriňizi diffuzor ýagy bilen jübütläň.

Aýratynlyklary

Güýçli, gaty, agyr düýbi, owadan aýna diffuzor çüýşesi.
Klassiki aýna çüýşäni dürli öý bezegleri bilen deňeşdirip bolýar.
DIY öz stil ýaglaryňyzy Diffuser toplumy, halaýan yslaryňyzy otaga goşýar.
DIY çalyşmak üçin gamyş diffuzeri, efir ýaglary, gamyş taýaklary bilen ulanylýar.
Klassiki dizaýn aýna diffuzor çüýşesi islendik otagda gözüňi özüne çekiji bezegdir.
Ro Christmasdestwo, doglan gün, öý hojalygy we ş.m. dostlaryňyz we maşgalalaryňyz üçin ajaýyp sowgat.
Jaýlar, ofis, toý, oturylyşyk, aromaterapiýa, spa, meditasiýa, hammam we ş.m. üçin ajaýyp.
Diffuzer ýaglary we ajaýyp aýna diffuzor çüýşesi bilen öýüňize ýakymly, owadan ys getiriň.

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr önümçiligini ösdürmek taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

Sorag-jogap

1. MOQ näme?
J: Bir stockada az mukdarda üpjün edip bileris.
B: Bir stockasyz, MOQ 10000pc ~ 30000pcs.

2. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Bir stockada gurşun wagty 7 ~ 10 gün.
B: Eger galyndy bar bolsa, köpçülikleýin önümçilik wagty 25 ~ 30 gün.
C: Eger galyndy ýok bolsa, köpçülikleýin önümçilik wagty 40 ~ 45 gün.
wagt 25 ~ 30 gün)

3. Goşmaça ýörite hyzmatlary berip bilersiňizmi?
J: Hawa, rezin saklaýjy, gapaklaryň we gapaklaryň köp görnüşi, rattan taýaklary we ş.m. ýaly doly toplumy üpjün edip bileris.
B: Hawa, islegleriňize görä çüýşelere we gapaklara ýazgylary ýapyp ýa-da çap edip bileris.
C: Hawa, küpek ekrany çap etmek, doňmak,
reňkli örtük, gyzgyn möhürlemek we ş.m.

4. Döwülen önümleriň öwezini dolup bilerismi?
J: Önümleri gaplamak usullary bilen ygtybarly karton ýa-da palet bilen gaplarys, köpçülik bilen eltip bermek üçin ätiýaçlyk önümleri hem ederis
önümçilik.
B: Indiki sargytda degişli mukdarda önümleri ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň