150ml öý tagamly sirke aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:160ml, D = 65mm, H = 88mm, Agramy = 120g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Damjanyň tozan örtügi ýok

* Ulanylyşy:Doldurylan zeýtun ýagy, bişiriji ýag, sirke boluň

Customörite ýasalan: Elmydama elýeterli

Standart paket: Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip beriş wagty: 25 iş güni

Nusgalar: MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu çüýşeler we esbaplar ýörite atyr we duman üçin niýetlenendir.Şeýle hem, ekologiýa taýdan arassa kosmetiki gaplamalar.Aýna çüýşeler 100% gaýtadan işlenip bilinýän materialdyr we bitewiligini ýitirmän tükeniksiz gaýtadan işlenip bilner.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

150ml öý tagamly sirke aýna çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 150ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Atyr

 

vinegar bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

[Damja mugt dizaýn]- Möhürli silikon gap, syzmagyň, bulaşyklygyň, ajaýyp guýulmagyň, dökülmezligiň, syzmagyň ýa-da syzmagyň, aşhanaňyzy arassa we tertipsiz saklamagy üpjün edýär.

[Funksiýa gerek däl]- Amatly we tagallasyz doldurmak tejribesi üçin giň çüýşäniň agzy dizaýny, huni gerek däl

[Möhürli we tozan geçirmeýän]- Möhürli tozan örtügi sousuňyzy tozandan saklaýar we has uzak saklaýar.Sirke / suwuk içgiler / ingredientler / zeýtun ýagy / soýa sousy we ş.m. üçin ajaýyp dispenser.

[Arassalamak aňsat]- Giň we gysga dizaýn çüýşesi, arassalamak aňsat.Gap-gaç ýuwýan maşyn.

[HIGHokary hil we]- Dürli suwuk ýakymly zatlary saklamak üçin arassa aýnadan we poslamaýan polatdan ýasalan, howpsuz we sagdyn.Geýimleriňizi gowy ýagdaýda saklaň.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaýdaky zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Nusga alyp bilerinmi?
Hawa, size mugt nusgalar berip bileris, ýöne kurýer tölegi siziň tölegiňizde bolmaly.

2-nji sorag.Çuňňur amal hyzmatlary barada
Hawa, ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, aýaz, bellik we ş.m. üpjün edip bileris.
Çap etmegiň reňki barada: Pantone reňk belgisine görä islendik reňk bar.

3-nji sorag: OEM hakda
Hawa, zerur bolsa müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyp açyp bileris.

4-nji sorag: Gurşun wagty barada
Hawa,
1) Bir stocka önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 1-2 günüň içinde size haryt ibereris.
2) surfaceerüsti el önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 7-15 günüň içinde gowşuryş wagty.
3) Hiç haçan öndürmedik önümlerimiz üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 25-30 günüň içinde bolýar

5-nji sorag: Iberiş hakda
Hawa,
1) FOB: Ekspeditor agentiňiz bilen habarlaşmak üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
2) CIF: Adatça olary deňiz ýa-da howa arkaly iberýäris, kiçijik sargydyňyz bar bolsa, gyssagly iberip bileris.Şeýlelik bilen, bize özüňizi bagyşlaň
niýetlenen port ýa-da ammar salgyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň