15oz aýna içgi çüýşeleri saman bilen aýna şiresi çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

· Ölçegi: 450ml, D = 76mm hand eli106mm), H = 130mmWeight = 303g
· Aýratynlygy: Kwadrat görnüşi
· CAP: Galaýy gapak
· Ulanyş: Içgini ýa-da islendik içgini ýerine ýetiriň
· Customörite ýasalan: Elmydama elýeterli
· Standart paket: Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.
· Eltip beriş wagty: 25 iş güni
· Nusgalar: MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady 15oz aýna içgi çüýşeleriSypal bilen aýna şiresi çüýşeleri
Material Gazlandyrylan hek
Potensial 450ML
Reňk Çap etmek bilen aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Custörite ýasaldy Elmydama elýeterli
白字母-01
白字母1

Ajaýyp, nusgawy görnüş

Täze sykylan şireleriňiz, ýokary derejeli howa geçirmeýän çüýşelerde stoluňyzda we holodilnikde owadan görünýär.Inçe dizaýn, çüýşeleri nirede we nähili ulanýandygyňyza garamazdan ajaýyp, nusgawy görnüş berýär.

Güýçli we berk

Karafe berk we çydamly galyň, ultra-arassa soda-hek aýnasyndan ýasalýar.Geçip bolmaýar, giňelişi pes we ajaýyp täsir garşylygy bar. Güýçli we anti-damja, döwülmeginden gorkmaň.

KÖP MAKSAT

Aýna şiresi çüýşeleri Boş doldurylýan içgi çüýşeleri, içgileriň her görnüşini diýen ýaly saklamak üçin ajaýyp!Süýtde, suwda, suwda, piwo, ertirlik naharlary, kokteýller, çaý, içgiler, piwo, bal, kofe, salat geýimleri, kefir, kombucha, fermentlenen içgiler we ş.m. ulanmak üçin amatly, süýji çüýşe çüýşesi hökmünde ulanylar myhmanlaryňyza geň galdyryjy, haşal ot, oturylyşyk.SE Möhürli gapakly amatly ammar: Elbetde, ajaýyp çüýşe bankasy, salatlar we açyk barbeküler üçin iň oňat ammar çüýşesi, täze şireleriňizi konserwasiýa etmek, ýanyňyz bilen alyp gitmek, süýt, suw, suw we başgalar ýaly halaýan içgileriňizi doldurmak hökman däl ' syzdyrmalar barada alada etme, nurbat gapaklarymyz syzdyryjy, piknik, haşal ot we oturylyşyklar üçin ajaýyp.

白字母5
白字母4

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin himiki maddalaryň çaganyň süýdüne syzmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak has aňsat: Plastmassadan arassalamak has aňsat, sebäbi yslara we galyndylara ýapyşýan çyzgylary döredip bilmeýär.

bottle

 

Ömürboýy dowam etdirip boljak aýna suw çüýşeleriniň premium toplumy bolup bilse, näme üçin arzan alternatiwany çözmeli?

Syzdyrmazlyk üçin howa geçirmeýän poslamaýan polatdan ýasalan gapaklar: Her gapak silikon O-halka bilen örtülendir, şonuň üçin çüýşäni näçe ýerleşdirseňizem, awtoulagyňyzda ýa-da sumkaňyzda syzdyryjy zat galdyrmaz.Kislorod fermentleri döwüp, şireleriňizi ýok edip bilmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň