375ml arassa aýna tegelek uzyn buzly çüýşe

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:400ml, D = 56mm, H = 353mm, Agramy = 597g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Dykylyk gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan arak, likýor boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu aýna çakyr çüýşesi galyňlaşdyrylan aýnadan ýasalýar we näzik beden, stakana guýýan mukdaryňyzy gözegçilikde saklamak üçin aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýär.Aç-açan çüýşe, galan mukdarda şeraby görüp bilersiňiz.Buraw bilen örtülen gapak bilen enjamlaşdyrylan, şeraby täze saklap biler.

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady

375ml arassa aýna tegelek uzyn buzly çüýşe

 

Material Gazlandyrylan hek
Potensial 375ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
icewine bottle

Aýratynlyklary

1. Qualityokary hilli: Boş çüýşelerimiz ýokary hilli ýokary derejeli iýmit derejeli aýnadan, galyň we gaýtadan ulanylýan, güýçli we çydamly.Tebigy dykylyk we PVX gysyş kapsulalary çydamly, ulanmak aňsat we ýokary basyşa çydap bilýär.Arassa çüýşe miwe içgileri üçin ajaýyp

2. Ulanylyşynyň giň gerimi: 375ml aýna boş çüýşe gazlandyrylan suw, öýde öndürilen suw, buzly çaý we ş.m. ýaly dürli içgileri saklamak üçin örän amatlydyr.

3. Möhürlemek: Aýna boş çüýşelerimiz, içi we bezegi saklamak üçin ajaýyp, aşaky we dykyz bejergisi bilen bezelendir.Içgiňizi iki esse goramak üçin ulanmak aňsat we gysylan kapsulalar bilen gelýär

4. Giňişleýin programma: Bu arassa aýna boş çüýşeler öý, bag, restoran, toý, oturylyşyk, doglan gün, ýubileý we dynç alyş üçin ajaýyp.Amaly we ajaýyp gök dizaýn, premium bezeg we maşgalaňyza we dostlaryňyza mynasyp sowgat berýär

Hyzmatlarymyz we güýjümiz

1 : Bellik: producthli önüm bellikleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda çüýşede çap edilip bilner
2 : OEM products productshli önümler düzülip bilner.
3 : Önümiň hili we bahasy: size hyzmatlary hödürlemek üçin iň gowy hil gözegçiligi, örän bäsdeşlik bahasy bolarys.
4 : gowşuryş tizligi the Önümleri mümkin boldugyça gysga wagtda size ýetireris

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Samuel Glass Products Co., Ltd. aýna gaplaýyş önümlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşen güýçli halkara kompaniýasy tarapyndan maýa goýlan senagat we söwda kärhanasydyr.Aýna gaplaýyş önümleriniň aç-açan, gök, ýaşyl, gök önümlerini öndürýäris, esasy önümlere elektron suwuk çüýşeler, kosmetiki çüýşeler, efir ýag çüýşeleri, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, ýakymly çüýşeler, derman çüýşeleri, aýna bankalar, mason bankalary we ş.m. Boýag, bezegler, gyzgyn möhürlemek, gyzgyn kümüş, ýüpek ekrany çap etmek, çap etmek, artykmaç çap etmek, çäge basmak, aýazlamak, polatlamak, kesmek, oýmak, hat ýazmak we beýleki çuňňur gaýtadan işlemek usullary.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, önümi ösdürmek, dizaýn we galyndy ösüş mümkinçilikleri bolan, gündelik önümi 500 000 bölek bolan hünärmen gözleg we gözleg topary, birinji derejeli önümçilik enjamlary, gaplaýyş önümçiligi we çuňňur gaýtadan işlemek bazalary bar.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nusga sargyt edip bilerinmi?
J: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

2-nji sorag.Eltip bermegiň wagty näme?
J: Nusgalar üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 1-2 hepde gerek, sargyt mukdary bolsa köp.

3-nji sorag.Sargyt üçin MOQ çägi barmy?
J: Pes MOQ, nusga gözden geçirmek üçin 1 bölek bar.

4-nji sorag.Logotipimi gaplamada çap edip bilerinmi?
Jogap: Hawa.Önümçilikden ozal bize resmi habar beriň we ilki bilen nusgalarymyza görä dizaýny tassyklaň.

icewine bottle

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň