500ml gyzgyn satuw Aýazly tegelek miwe çakyr aýna çakyr dyky

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:500ml, D = 86mm, H = 156mm, Agramy = 575g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Dykylyk gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan arak, likýor, miweli şerap boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu aýna çakyr çüýşesi galyňlaşdyrylan aýnadan ýasalýar we inçe bedeni stakana guýlan mukdary gözegçilikde saklamak üçin aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýär.Aç-açan çüýşe, galan mukdarda şeraby görüp bilersiňiz.Şerabyň has gowy bolmagy üçin nurbat bilen örtülen gapak bilen gelýär.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

500ml gyzgyn satuw Aýazly tegelek miwe çakyr aýna çakyr dyky

Material gazlandyrylan hek
Potensial 500ML
Reňk Aýazly
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Şireler, içgiler, süýt, piwo we ş.m.

 

fruit wine glass wine bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Hil gurluşygy.Qualityokary hilli aýnadan ýasalan her aýna çüýşäniň özboluşly dizaýny bar, ýokary hilli aýna uzak wagtlap ulanylyp bilner, çüýşäňizi uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.Bu çüýşeler gurşunsyz, gaty çydamly we ulanylanda, hatda daşarda-da aňsat döwülmez.Süýşmedik dizaýn çüýşäni eliňizde saklaýar.

2. Köp maksatly.Ululygy çüýşäni aşhanada ulanylýan zatlardan (zeýtun ýagy ýaly) bezege çenli ulanmaga mümkinçilik berýär.Olary ownuk waza, toý sowgatlary, derman bankalary, çakyr we ş.m. ulanyp bolýar. Çüýşe sungat ýa-da çäge boýag, çüýşe maglumatlary ýa-da başga-da köp taslamalar üçin ajaýyp.

3. Gadymy stil.Qualityokary hilli aýnanyň görnüşi, gadymy çüýşäniň görnüşini meňzeýär.Öýüň töweregindäki ýakymly ysly şkafyňyza, bar ýa-da bezegleriňize ajaýyp goşundy.Restauratorlar bu çüýşeleri gowy görýärler we has ýönekeý döwürleri ýada salýan gaty hakyky estetika üçin atylan äýnegiň ýerine ulanmagy saýlaýarlar.

4. Bizden siziň howpsuzlygyňyza.Içerki gaplama gorag gutulary, şeýle hem gaplaýyş laboratoriýasy tarapyndan synag edilen aýna gorag köpüginiň ýokarky we aşaky gaplary bilen gatlakdyr.Gap-gaç ýuwýan maşyn, howpsuz we şok çydamly.

BIZ hakda

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr mahabatlandyryş taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaýdaky zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň