500ml tegelek likýor miweli çakyr doňan buz çakyry çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:500ml, D = 81mm, H = 268mm, Agramy = 535g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Buraw gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan miwe şeraby, arak, likýor boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin saglygyňyza täsir edýän himiki maddalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak aňsat: Plastmassadan arassalamak has aňsat, sebäbi ysy we galyndylary saklaýan çyzgylary döretmek ähtimallygy az.Çüýşe berk, goşmaça galyň aýnadan ýasalan we gaýtadan ulanylýar.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

500ml tegelek likýor miweli çakyr doňan buz çakyry çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 500ML
Reňk Aýaz
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Şireler, içgiler, süýt, piwo we ş.m.

 

frosted glass bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

✔️ Şerap, şire we başgalar!Aşhana stoluňyza ýa-da öý baryňyza nepislik goşuň.Bu sidr çüýşeleri çakyr, şire, buffalo we olaryň arasyndaky zatlar üçin ajaýyp.

UR DURABLE GLASS: Dar boýly we ajaýyp sagat aýnasy siluetli çydamly premium aýnadan ýasalan.Her aýna çüýşäniň kuwwaty 500ml.

Id Gapak goşulýar: Her çüýşe galyndylaryň öňüni almak we bulaşyk dökülmeleriň öňüni almak üçin, alýumin gapagy bilen gelýär.

OUR DURMUŞ ÜÇIN: Dar boýny we giň taraplary bilen rahat dökülýär.Gap-gaç ýuwýan maşyny çalt arassalamak üçin giriň.

✔️ Her aýna çakyr çüýşesi, hünärmenlerimiz tarapyndan ajaýyp ýagdaýda gelmegini üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen gaplanýar.

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

frosted glass bottle
frosted glass bottle
frosted glass bottle

BIZ hakda

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr önümçiligini ösdürmek taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaý zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň