6 Oz arassalanan gatyk bankalary Aýna çüýşe gaplar

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:180ml, D = 65mm H = 94mm Agramy = 120g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Plastiki gapak

* Ulanylyşy:Puding süýdüni ýa-da gatyky ýerine ýetiriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat hilli aýna bankalar, 6 Oz arassa ýogurt bankalary aýna çüýşe gaplar ogogurt bankalary Jam, bal, toý hoşniýetliligi we iýmit paýlaýjylary üçin amatly |

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady
Lomaý 100ml 200ml kiçi aýna çüýşeler Düwürtik gapagy bilen süýt gatyk süýjü gaplar
Çüýşe materiýa
Aýna
Potensial
400ml
Çüýşäniň reňki
Arassala
MOQ
Bir Stockada: 500pc

Custöriteleşdirilen önümler: 20000 sany
Gaplamak
Kagyz gözenekli özleşdirilen berk kartonlar köplenç daşalýan mahaly her çüýşäniň çyzylmagyny azaltmak üçin ulanylýar.Şeýle hem talaplaryňyza görä düzülip bilner.
Eltip bermegiň wagty
Bir Stockada: 5-7 gün omöriteleşdirilen önümler: 15-30 gün
töleg usuly
T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union MoneyGram we Papal

Önümine has köp gymmatlyk goşmak üçin tejribämiziň we hyzmatdaşlarymyzyň goldawy bilen çüýşäni bezemek / dizaýn / ösdürmek üçin maslahat ýa-da teklipler bermekden hoşal.Mundan başga-da, üpjünçilik meýilnamasyny kesgitlemek, hil barlagyny geçirmek, potensial üpjün ediji / daşaýjy saýlamak ýa-da baha bermek, müşderiniň islegi we / ýa-da bazaryň jogaby boýunça önümi yzygiderli gowulandyrmak üçin maslahat bermäge ýa-da müşderä kömek etmäge şatdyrys. Müşderi aladalary, siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçiliklere garaşyň.

4-2

BPA mugt we iýmit howpsuz
Puding bankalary iň ýokary çydamlylyk we amatlylyk üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.BPA 100% azykly aýna we gap-gaç ýuwýan maşyn.Kümüş gapak, laboratoriýa tarapyndan tassyklanan poslama garşy materialdyr.Mahabat önümleri we harytlary gaýtadan satmak üçin ajaýyp bu bankalar özüne çekiji we tertipli saklanýar.

Klassiki we ajaýyp dizaýn
Aýna bankanyň ajaýyp dizaýny bar we arassa aýna içindäki zatlary aýdyň tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.Her gapak, ulanmak aňsatlygy we ygtybarly saklamak üçin ýörite taýýarlanyldy;syzdyrmagyň öňüni almak we açmak we ýapmak aňsat bolanda iýmitiň saklanmagy üçin goşulan gapak möhürleri.

 Köpugurly Jam bankalary

Aşhana ulanmak üçin nurbat gapagy bilen boş dizaýn boş aýna ammar
1) qualityokary hilli aýnadan, uly diametrli çüýşe agzyndan owadan görnüşi bilen almak aňsat.
2) Logony we belligi size gerek bolsa düzüp bileris.
3) Premium aýna bankalar aşhana we öý harytlaryny saklamagyň ajaýyp usulydyr.
4) Güýçli aşaga garşylyk üçin galyň aşagy.
5) Olar size saýlamak üçin köp ululykda.Customörite ululygy, reňkini, gapaklaryny goldaň.

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

  • BPA Mugt we Iýmit Howpsuz - aýna bankalar zäherli däl ýokary hilli galyň aýnadan ýasalýar.Leak Proof we Airtight - her kiçi aýna bankalarda owadan gara möhürlenen gapak bar, şonuň üçin iýmit saklamak üçin hem amatly.Owadan ululygy götermek gaty amatly.Derini bejermek, massaages ýaglary, otlar we ysly zatlar we ş.m.Peç, mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz - bu aýna bankany göni mikrotolkuna goýup bilersiňiz, ýöne ilki gapagyny aýyryň.Müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermegi maksat edinýäris, ynam bilen satyn almagyňyzy haýyş edýäris!

1) Aýna önümlerini öndüriji

2) andaş we tejribeli tehniki topary döretmek

3) Roman dizaýny, dizaýnyňyz hem hoş geldiňiz

4) Bar bolan görnüşimize mätäç bolsaňyz, islän wagtyňyz nusgalary berip bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň