700ml Qualityokary hilli arassa Flint ruhy aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:700ml, D = 74mm, H = 320mm, Agramy = 850g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Buraw gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan ruh, arak, likýor boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu aýna çakyr çüýşesi galyňlaşdyrylan aýnadan ýasalýar we näzik beden, stakana guýýan mukdaryňyzy gözegçilikde saklamak üçin aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýär.Aç-açan çüýşe, galan mukdarda şeraby görüp bilersiňiz.Buraw bilen örtülen gapak bilen enjamlaşdyrylan, şeraby täze saklap biler.

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady

700ml Qualityokary hilli arassa Flint Spirit aýna bottle

 

Material Gazlandyrylan hek
Potensial 700ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Spirit Glass Bottle

Aýratynlyklary

1. Her çüýşe demir nurbat gapagy bilen enjamlaşdyrylan we 700ml suwuklygy saklap bilýär.Inçejik çüýşäniň bedeni hiç hili galyndysyz aňsat guýulmagyny üpjün edýär.Fermentasiýa we öýde demlemek üçin amatly!

2. qualityokary hilli we ajaýyp dizaýn: Agyr iýmit derejeli aýna, BPA we gurşun erkin, ygtybarly we çydamly.Bu çakyr çüýşesinde, adaty çakyr çüýşelerinden has aňsat, göni, uzyn we inçe dizaýn bar.Klassiki we owadan görnüş hem ajaýyp sowgat edýär.

3. Möhürlemek: Her çüýşäniň çüýşäniň gowy howa berkligini üpjün etmek üçin açyk bilen berk gabat gelýän demir nurbat gapagy bar.

4. Köp ulanylyşy: demlemek, öýde demlemek kombucha, limoncello, kefir, piwo, gazlandyrylan içgiler, öýde öndürilen içgiler, buzly çaý, şireler, souslar we ş.m. üçin çüýşe çyralar we güller ýaly esbaplar bilen elde ýasalyp bilner.Olary öýde, bagda, oturylyşykda, toýda, barda, restoranda we islän ýeriňizde sazlaşykly ýokary synp sahnalaryna öwrüp bilersiňiz.

5. Önümleriň we howpsuzlyk gaplamalarynyň ähli jikme-jikliklerine ünsi jemleýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

Hyzmatlarymyz we güýjümiz

1 : Bellik: producthli önüm bellikleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda çüýşede çap edilip bilner
2 : OEM products productshli önümler düzülip bilner.
3 : Önümiň hili we bahasy: size hyzmatlary hödürlemek üçin iň gowy hil gözegçiligi, örän bäsdeşlik bahasy bolarys.
4 : gowşuryş tizligi the Önümleri mümkin boldugyça gysga wagtda size ýetireris

1647950826(1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Samuel Glass Products Co., Ltd. aýna gaplaýyş önümlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşen güýçli halkara kompaniýasy tarapyndan maýa goýlan senagat we söwda kärhanasydyr.Aýna gaplaýyş önümleriniň aç-açan, gök, ýaşyl, gök önümlerini öndürýäris, esasy önümlere elektron suwuk çüýşeler, kosmetiki çüýşeler, efir ýag çüýşeleri, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, ýakymly çüýşeler, derman çüýşeleri, aýna bankalar, mason bankalary we ş.m. Boýag, bezegler, gyzgyn möhürlemek, gyzgyn kümüş, ýüpek ekrany çap etmek, çap etmek, artykmaç çap etmek, çäge basmak, aýazlamak, polatlamak, kesmek, oýmak, hat ýazmak we beýleki çuňňur gaýtadan işlemek usullary.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, önümi ösdürmek, dizaýn we galyndy ösüş mümkinçilikleri bolan, gündelik önümi 500 000 bölek bolan hünärmen gözleg we gözleg topary, birinji derejeli önümçilik enjamlary, gaplaýyş önümçiligi we çuňňur gaýtadan işlemek bazalary bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň