700ML üýtgeşik şekilli viski aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:700ml, D = 172mm, H = 226mm, Agramy = 960g

* Aýratynlyk:Hennessy şekili

* CAP:Dykak gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan viski, arak

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin saglygyňyza täsir edýän himiki maddalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak aňsat: Plastmassadan arassalamak has aňsat, sebäbi ysy we galyndylary saklaýan çyzgylary döretmek ähtimallygy az.Çüýşe berk, goşmaça galyň aýnadan ýasalan we gaýtadan ulanylýar.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

700ML üýtgeşik şekilli viski aýna çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 700ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Wiski, arak, içgiler, süýt, piwo we ş.m.

 

Whiskey Glass Bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Bu owadan dykyz aýna viski gap, diňe bir çakyr, viski, konýak we beýleki içgileri saklamaz;täze şireleri, suwy, agyz ýuwmagy we beýleki inçe suwuklyklary akylly saklamak üçin karafany ulanyp bilersiňiz!

2. Näzik çüýşelerimizde galyň we açyk aýna, aýna geometrik saklaýjylar bar.Wiski gapundaky berk aýna içgiňizi täze, dokumasyna baý we her gezek täze tagamly saklaýar.

3. Şerap çüýşämiz, tutmagy aňsatlaşdyrmak üçin eňňit taraplar bilen bezelendir.Şerap guýýan, stollarda we beýleki tekiz ýüzlerde durnukly bolmagy üçin agramly esas bilen gelýär.

4. Çüýşedäki dykylyk, howa berkligi gazanmak üçin çüýşäniň agzy bilen berk birleşdirilýär.

5. Aýna çüýşelerimiz, Ro Christmasdestwo, dynç alyş, bakalawr oturylyşyklary, toýlar we öý hojalygy ýaly baýramçylyk dabaralary üçin ajaýyp sowgatdyr.

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

Küpek çap etmek:Syýa + ekran (mesh stencil) = ekrany çap etmek, reňk çap etmegi goldaýar.
Gyzgyn möhürleme: Reňkli folga gyzdyryp, çüýşede erediň.Altyn ýa-da Sliver meşhur.
Dekal:Logotipiň reňkleri gaty köp bolsa, deklarasiýa ulanyp bilersiňiz.Dekal, teksti we nagyşlary çap edip, soň bolsa çüýşäniň ýüzüne geçirip boljak substratyň bir görnüşidir.
Bellik:Çüýşe, köp reňkli ýelmemek üçin suw geçirmeýän stikeri düzüň.
Elektroplating:Çüýşedäki metal gatlagy ýaýratmak üçin elektroliz ýörelgesini ulanyň.

Whiskey Glass Bottle

BIZ hakda

Samuel Glass Co., Ltd. 10 ýyl bäri aýna çüýşeleriň gözlegine, önümçiligine we marketingine ünsi jemleýär.Biz öz zawodymyz bilen aýna çüýşeli hünärmen.Araçy ýoklugy sebäpli, size iň özüne çekiji bahany hödürläp bileris.Esasy önümlerimiz aýna bankalar, çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, kosmetiki çüýşeler, atyr çüýşeleri, dyrnak çüýşeleri, ýakymly ysly çüýşeler, bezeg çüýşeleri, aýna tabaklar, gapaklar we bellikler we şuňa meňzeş önümler.Productshli önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, aýna çüýşe zawodlary, çüýşe gapak zawodlary, nurbat gap zawodlary we çakyr mahabatlandyryş taslamalary üçin beýleki hyzmatdaş zawodlar ýaly gaplaýyş pudagynda zawodlaryň we öndürijileriň bilelikdäki topary hökmünde döredildi.Islendik nusgany özleşdirmegi goldaýarys, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris

1647950826(1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň