880ml aýna tegelek ykdysadyýet Jam Jam

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi: 880ml, D = 92mm H = 187mm Agramy = 453g
* Aýratynlygy: tegelek şekil
* CAP: Galaýy gapak
* Ulanyş: Jam ýa-da Bal ýerine ýetiriň
* Bir stockada: töleg alandan soň 7 günüň içinde.
* Aksiýadan: Töleg alandan 25 ~ 40 gün soň.
* Paket : Karton / Palet / Müşderiniň talaplary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara gapakly 140ml aýna bankalar, arassa aýna konserwasy bankalar Jam bankalary, jam, bal, toý hoşniýetliligi, çaga iýmitleri, sowgatlar

Haryt aýratynlyklary

Ady
Mason Jar
Beden materialy
Aýna
Faceerüsti işlemek
Gyzgyn möhürleme, küpek ekrany çap etmek, Örtülen, Aýaz, Dekal, Elektroplating, Etiket, ekt.
Potensial
240ml, 270ml. Müşderiniň talaplary.
Kap
Buraw gapagy
OEM
Kabul edilip bilner
Çüýşäniň reňki
Arassalaň ýa-da özleşdirilen reňk
Ulanylyşy
Bal, Jam, Duzly, Miwe konserwasy iýmitleri, Dürli iýmitleri saklamak we ş.m.
Kap
Buraw gapagy
MOQ
Gepleşik
Eltip bermek
Bir stockada: töleg alandan soň 7 günüň içinde.
Aksiýadan: töleg alandan 25 ~ 40 gün soň.
Bukja
Karton / Palet
Müşderiniň talaplary.

 

 

Highokary hilli mason bankalarymyz has nepislik üçin dürli nagyşlarda gelýär.Saklaýyş bankalary, çüýşe bankalar, waza we başgalar ýaly durmuşyňyzda dürli rol oýnap bilerler.Çaga iýmiti, jam, gatyk, bal, şem üçin ajaýyp, hyýalyňyzyň wagşy bolmagyna ýol açmak üçin ajaýyp.Durmuşyňyzy täzelik we däp-dessur bilen dolduryň!

5 -2

Her adaty banka aýdyň aýnadan ýasalýar
Kümüş metal möhürleýji örtük bilen daşky görnüşini has owadan etmek üçin gadymy önümçilik prosesini kabul edýär.Bu mason bankasyna eýe bolmak aşhanada peýdaly bolup biler, şol bir wagtyň özünde ajaýyp sungat eserlerini döretmek üçin ulanyp bilersiňiz.Olary söýersiňiz.

Arassalamak aňsat we köp ulanylyşy
Gaýtadan ulanylýan mason bankasy, mason bankasynyň düýbüne aňsat girmek we bankany gubka çotgasy bilen aňsat arassalamak üçin giň açykdyr.Köpugurly, her bir konserwasiýa öýde ýasalan duz, ysly zatlar, jam we ş.m. ýaly dürli aşhana goşundylary üçin 8 unsiýany saklaýar.

 Köpugurly Jam bankalary

[Köp maksatly, aç-açan dizaýn]: Aç-açan howa geçirmeýän banka, suw we çyg mata bilen aňsatlyk bilen arassalanmaga we jele bankasynyň mazmunyny zaýalanmak üçin aňsatlyk bilen barlamaga mümkinçilik berýär.Nahar taýýarlamak we ýolda almak üçin ajaýyp.Diňe dürli doldurgyçlar üçin ajaýyp bolmak bilen çäklenmän, desertler, salatlar we içgiler üçin howa geçirmeýän ajaýyp gaplardyr.

[Şaý-sepler we elde ýasalan iň oňat sowgatlar]: (1) Gözel köl gök bankalar öýüňizi bezemek we köne rustiki retro stili üçin ussatlyk bilen ajaýyp.(2) Bu arassa mason bankalary öýde ýasalan şemler, toýlar, oturylyşyklar, açyk yşyklandyryş we partiýa çyralary üçin ulanylyp bilner.(3) Bu ajaýyp bankalarda ýakyn gutular bilen ýakynlaryňyza ajaýyp sowgat beriň.

 

Kompaniýanyň profilinde toplumlaýyn hyzmat näme diýilýär?

Önümine has köp gymmatlyk goşmak üçin tejribämiziň we hyzmatdaşlarymyzyň goldawy bilen çüýşäni bezemek / dizaýn / ösdürmek üçin maslahat ýa-da teklipler bermekden hoşal.Mundan başga-da, üpjünçilik meýilnamasyny kesgitlemek, hil barlagyny geçirmek, potensial üpjün ediji / daşaýjy saýlamak ýa-da baha bermek, müşderiniň islegi we / ýa-da bazaryň jogaby boýunça önümi yzygiderli gowulandyrmak üçin maslahat bermäge ýa-da müşderä kömek etmäge şatdyrys. Müşderi aladalary, siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçiliklere garaşyň.

Sorag-jogap

A) Nädip nusga alyp bilerin?
Nusgany mugt taýýarlarys, ýöne müşderi daşaýjy tarapyndan töleg tölemeli. Adatça, nusga DHL arkaly iberiler.

B) Nusga wagty?
Bar bolan zatlar: Adatça töleg alnandan 10 günüň içinde.

C) Önümleriňizde markamyzy ýasap bilersiňizmi?
Hawa.MOQ-ymyza duşup bilýän bolsaňyz, logotipiňizi önümlerde we paketlerde çap edip bileris.

D) Önümleriňizi reňkimiz boýunça ýasap bilersiňizmi?
Hawa, MOQ-ymyza gabat gelseňiz önümleriň reňki düzülip bilner.

E) Önümleriňiziň hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
1) Önümçilik wagtynda berk barlag we hiliň barlagy çäreleri;
2) Iberilmezden ozal önümlere berk gözegçilik we önümiň gaplanylmagy üpjün edilýär;
3) aboveokardaky işe hünärmenler topary gatnaşar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň