Biz hakda

Biz hakda

XUZHOU SAMUEL GLASS, çakyr, sous, içgi we atyr üçin premium we ýörite aýna gaplaýyş önümleriniň öňdebaryjy üpjünçisidir.Kompaniýa, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň xuzhou şäherinde ýerleşýär.

 

Şamuweliň 9 ýyllyk tejribesi, dünýä derejesindäki dizaýn studiýasy, ýokary hilli öndürijiler ulgamy, Kompaniýa dünýäniň köp sanly müşderisine meşhur standart önümler bilen birlikde ýüzlerçe ýöriteleşdirilen önümleri hödürleýär. Biz aç-açan üpjün edip bileris müşderilerimiziň isleglerine görä aýna çüýşe, reňkli aýna çüýşe, aýna banka.

find out more

 

Üstünligimiz

Bizde ýokary hünär önümçilik tejribesi bar we takyk tehnologiýa we ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Siziň üçin tehniki soraglara jogap bermek üçin onlaýn hünärmenler

Biziň wezipämiz
“Iň ýokary hilli, amatly bahalar we satuwdan soň ep-esli hyzmat” biziň “Müşderileriň kanagatlanmagy” biziň baky maksadymyz;Önümlerimiz öýde we dünýäniň köp bazarlarynda giňden tanaldy.

Gymmatlyklarymyz
Hil ussatlygy we ýokary hilli hyzmat bermek bilen gowy abraýymyz bar.Şol bir wagtyň özünde, bazarda has köp mümkinçilik we girdeji gazanmak üçin bahany alyjylar üçin bäsdeşlik derejesinde saklaýarys.

Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?

01Kompaniýanyň artykmaçlygy

Diňe sizi kanagatlandyrýan önümler öndürýäris - dürli görnüşler |doly spesifikasiýa |ýeterlik üpjünçilik, uzak möhletli üpjünçilik, amatly transport, çalt eltip bermek, ösen önümçilik enjamlary we müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä dürli spesifikasiýa önümlerini öndürip biler

03Hyzmat artykmaçlygy

"Hil kepilligi, müşderi ilki, gowy abraý" ýörelgesine eýeriň we ýokary hilli önümler we ýeňillikli bahalar bilen müşderiniň isleglerini kanagatlandyryň.Müşderiler üçin önümçilik prosesinde baglanyşykly tehniki meseleleri çözmek üçin ýeke-täk yzarlaýyş hyzmaty

a

02Tehniki artykmaçlygy

 

Samuel Glass kompaniýasynda aýna gözleg we ösüş, dizaýn we önümçilik, hünär önümçilik enjamlary we baý tejribe bilen meşgullanýan hünärmen we tehniki işgärler we ajaýyp ussatlygy bolan önümçilik topary bar.Müşderilerimiz bilen maslahatlaşmak we tehniki meseleleri çözmek üçin güýçli tehniki goldaw güýjüni döretmek üçin bu pudakda belli hünärmenleri işe alyň.

04Bir nokatly hyzmat

Gaplaýyş dizaýny - Çüýşäniň görnüşini saýlamak - gapak görnüşini saýlamak - Umumy paket gabat gelişi

Tejribe ýyllary
Zehinli adamlar
Müşderiler gutly bolsun
Ammar meýdany

Önümlerimiz

Quis Ajaýyp banka dizaýny】Theçüýşeajaýyp nagyş bilen bezelendir, örän üýtgeşik we çeper, şeýle hem şem belligi üçin ýeri bar.Bu şem gaplar, Halloween, Ro Christmasdestwo, Täze ýyl, Doglan gün, niversaryubileý ýaly islendik baýramçylyk ýa-da aýratyn çäre üçin romantik we kaşaň atmosfera döretmek üçin amatlydyr.
Con Konteýner bankasy hökmünde gaýtadan ulanylýar we ulanyň】Şem ýok bolansoň, indiki şem senetleri üçin banka hökmünde ulanylyp bilner, banka senetçilik taslamalaryny we beýleki ownuk zatlary saklamak üçin hem ulanylyp bilner.
Your Aladalaryňyza ýüzlenmek üçin ýürek】Sidehli taraplary goramak we ýük daşaýarka ýarylmagyň ýa-da ýarylmazlygyň öňüni almak üçin her şem bankasyny gapak bilen aýratyn köpük bilen örtýäris.Her aýna bankany we belligi saklamaly.Müşderilere has gowy hyzmat etmek, her önüme çynlakaý garamak we müşderilere has ýokary hilli, elýeterli we owadan önümleri getirmek üçin önümiň hiline gözegçilik etmek üçin elmydama borçlanýarys.

Zawodymyz

factory
factory
factory
EmptyName
product
product
factory
14
factory