Boş şireli çüýşeler aýna

Gysga düşündiriş:

Gapakly gara harply uly göwrümli özboluşly unsiýa aýna çüýşe içgisi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady 15oz aýna içgi çüýşeleriSypal bilen aýna şiresi çüýşeleri
Material Gazlandyrylan hek
Potensial 450ML
Reňk Çap etmek bilen aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Custörite ýasaldy Elmydama elýeterli

Ajaýyp, nusgawy görnüş

Täze sykylan şireleriňiz, ýokary derejeli howa geçirmeýän çüýşelerde stoluňyzda we holodilnikde owadan görünýär.Inçe dizaýn, çüýşeleri nirede we nähili ulanýandygyňyza garamazdan ajaýyp, nusgawy görnüş berýär.

Syzdyryjy tejribe beriň

Her gapak silikon O-halka bilen örtülendir, şonuň üçin çüýşäni näçe ýerleşdirseňizem, awtoulagyňyzda ýa-da sumkaňyzda syzdyryjy zat bolmaz.Kislorod fermentleri döwüp, şireleriňizi ýok edip bilmez.

KÖP MAKSAT

Süýt, suw, suw, piwo, ertirlik nahary, kokteýller, çaý, içgiler, piwo, bal, kofe, salat geýimleri, kefir, kombucha, fermentlenen içgiler we başgalar üçin ajaýyp

Quality Thump Up Hil: Diňe ýokary ýa-da pes temperatura çydamly däl, ýokary derejeli aýnadan ýasalan, agyr aýnadan ýasalan, bpa erkin, zäherli däl, içmek we saklamak üçin ygtybarly!Birnäçe ýyllap ulanylanda ygtybarly sagdyn ammar görnüşini üpjün etmek üçin ýokary hilli aýna bilen ýasalan ýumşak görünýän, hoşlaşyk gowşaklygy!♥ KLASSIK SET: Onuň inedördül dizaýny nähili nusgawy!Spacehli içgiler, ýaglar we souslar üçin giňişlik tygşytlamak, ýakymly ysly zatlar, otlar, gury önümler üçin amatly çözgüt, öýde öndürilen içgileriňizi demlemek üçin ferment hökmünde ulanmak üçin ajaýyp!
♥ Kesikleriň howpsuzlygy: howpsyz!Arassalamak aňsat.Gapagy el bilen sabyn ýa-da suw bilen ýuwmak maslahat berilýär.

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin himiki maddalaryň çaganyň süýdüne syzmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak has aňsat: Plastmassadan arassalamak has aňsat, sebäbi yslara we galyndylara ýapyşýan çyzgylary döredip bilmeýär.

bottle

 

Ömürboýy dowam etdirip boljak aýna suw çüýşeleriniň premium toplumy bolup bilse, näme üçin arzan alternatiwany çözmeli?

Ultra arassa gazlandyrylan hek aýnadan ýasalan aýna suw çüýşeleriniň giňeliş tizligi, ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji we gatylygy, ýokary geçirijiligi we ýokary himiki durnuklylygy bar.Washuwmak aňsat we olaryň doly syzýandygyny subut etmek üçin howa berk ýapgy bilen gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň