Plastiki çüýşeler bilen deňeşdirilende aýna çüýşeleri kosmetika üçin ulanmagyň artykmaçlyklary

Aýna çüýşe Aýna çüýşe öndüriji

Plastmassanyň paýy bilen deňeşdirilendeaýna çüýşeÖndürijileriň derini bejermek önümleriniň gaplaýyş gutularynda gaplamak gaty az, 8% -den köp däl.Şeýle-de bolsa, gyzgyn aýna bu ugurda çalşyp bolmajak artykmaçlyklara eýedir we gysga möhletde ýokary derejeli derini bejermek önümleri üçin çig mal bolup durýar.Bu ýagdaýyň sebäpleri aşakdakylar:

product

1,aýna çüýşe gaplamanyň reňki plastik çüýşelerden has gowudyr.Asyllylyk we nepislik aýna çüýşeleriň stiline degişlidir.Doka ýa-da doly aýdyň bolup biler.Mundan başga-da, aýna çüýşeleriň wagtynyň manysy sarp edijileriň ynamyny ýokarlandyryp, derini bejermek önümleriniň derejesini ýokarlandyryp biler.Bu plastik gaplama önümidir.Önümler kepillendirilip bilinmez.Häzirki wagtda “Eau de Toilette” gaplamalarynyň köpüsinde henizem aýna çüýşeler ulanylýar.Mysal üçin, Ispaniýanyň BVLGARI zenan eau de tualeti, gaplama dizaýn shemasy ajaýyplyk däbine eýerýär, aýazly aýna çüýşe bilen ýönekeý çyzyklaryny görkezýär, çüýşäniň göwresi bolsa zümrüd ýaşyl, täze, owadan we ajaýyp sypaýy dostluk şahsyýeti.

2,aýna çüýşe gaplamanyň möhürlenmegi gaty gowy.Derini agardyjy we iýmitlendiriji elementleri bolan käbir derini bejermek önümleri üçin azyk senagaty ýaly köp sanly elementleri öz içine alýar, ýöne olar aňsat okislenýär.Bu, gaplamalarynda CO2-iň şeýle derini bejermek önümlerine täsirini ýapmak üçin täsirli howa geçirijiligini talap edýär.zyýany.Mundan başga-da, üýtgäp durýan organiki birleşmeler bilen Eau de Toilette gaplamanyň ýokary päsgelçiligi üçin ýokary talaplar hem bar.Beýik

aýna çüýşeleriň päsgelçiligi, mazmuny saklamakda plastik çüýşelerden has täsirli.Şonuň üçin ýokary derejeli ýoly alýan käbir derini bejermek önümleri.

Bal çüýşesiniň öz-özüni partlamagynyň öňüni nädip almaly?

Bal çüýşesiniň näme üçin ýarylandygyna düşüneliň.Tebigy bal üçin, aýna çüýşelerde ýa-da plastik çüýşelerde saklanýandygyna garamazdan, öz-özüni partlamagyna üns bermeli.Balyň fermentasiýasy köp köpük öndürer we köp gaz çykarar.Çüýşede bal saklaýan gaz gaty köp bolsa we çüýşäniň göterilmegi üçin basyş gaty ýokary bolsa, partlama ýüze çykar.Bal fermentasiýasynyň sebäbi balyň ýeterlik derejede ýetişmändigi.Howa sebäpli köp bal diňe arylaryň tagallasy bilen tebigy taýdan ýetişip bilmeýär.Mundan başga-da, käbir aryçylar bal ýygnamak siklini gysgaldýarlar.standartdan ýokary bolar.Tomusda ýokary temperatura, köp mukdarda gaz öndürer we çüýşedäki basyşy ýokarlandyrjak hamyrmaýa fermentasiýasyny çaltlaşdyrar.Çüýşäniň iň ýokary kuwwaty artykmaç bolsa, öz-özüni partlatmak hadysasy ýüze çykar.

Munuň öňüni nädip almaly?

Birinjisi, sterilizasiýa edilen bişen bal satyn almak.Honeyetişen balyň sterilizasiýa edilenden soň suwy az we hamyry az bolýar, bu meseläni içinden çözýär.Supermarketlerde satylýan balyň köpüsi tebigy bal däl-de, gaýtadan işlenen baldyr, şonuň üçin supermarketlerde bal çüýşeleriniň partlamasy bolmaz.Ikinjisi, bal çüýşesiniň saklanyş gurşawyna we temperaturasyna üns bermekdir.Tomus bolsa, baly kölegede ýa-da holodilnikde saklaň.Temperatura has pes, hamyrmaýa fermentasiýasy we köpelmegi gaty haýal bolar, bu meseläni daşyndan çözmeli.Üçünjisi, ökde bal çüýşelerini ulanmak.Käbir çüýşeleriň özi hünärsiz.Galyň görünse-de, bal çişen badyna aňsatlyk bilen ýarylyp biler.

3-3

Şonuň üçin bal çüýşeleriniň öz-özüni partlamagynyň sebäplerine düşünenimizden soň, üns bermek we ýokardaky taraplardan öňüni almak ýeterlikdir.Balyň özi antibakterial we bakterisid täsirine eýedir we adam bedeni üçin peýdalydyr, şonuň üçinem henizem dogry serhoş bolup biler.


Iş wagty: Maý-06-2022