Aýna çakyr çüýşeleriniň dürli görnüşlerini nädip gaplamaly?

Şerap çüýşelerini gaplamak üçin ulanylýar, oňa çakyr çüýşe gaplamak diýýäris.Arak çüýşesi, viski çüýşesi, miweli çakyr çüýşesi, likýor çüýşesi, Jin çüýşesi, XO çüýşesi, Jeki çüýşesi we başgalar bar.Çüýşe gaplamak, esasan, XO çüýşelerine mahsus aýna esaslanýar.
Häzirki wagtda çüýşeleriň gaplanyşynda käbir meseleler bar.Ilki bilen, çüýşäniň gaplanyşynyň birmeňzeş bolmagy çynlakaý, esasan çüýşäniň görnüşini tapawutlandyrmak kyn.Ikinjiden, çüýşäniň gaplanylmagy esasan özara imitasiýa, täzelik we döredijilik ýetmezçiligi.Üçünjiden, çakyr çüýşeleriniň gaplanylmagy agyr, Bir tarapy materiallaryň gereksiz galyndylaryna sebäp bolýar, beýleki tarapdan, götermek amatly däl.

Onda, çüýşe gaplaýyş bazarynyň ösüş tendensiýasy nähili?
Ilki bilen, geljekde daşary ýurt çüýşeleriniň gaplanylyşy dizaýna üns berer, häzirki imitasiýa ýeňilleşer.Ikinjiden, çüýşe gaplamalarynyň tapawutlandyrylan dizaýnyna-da üns berler.Ikinjiden, materiallaryň daşky gurşawy goramak islegi sebäpli çakyr çüýşeleri ýeňil we inçe bolýar.Üçünjiden, çakyry alyjy has ýaş bolar, şonuň üçin çakyr çüýşeleriniň gaplanyşy geljekde has ýaş bolar.
Aýna çüýşe dürli ak şerap gaplamak üçin ulanylyp bilner, sary çakyr we çakyr çakyr çüýşeleri diýilýär.Çüýşe gaplamalary üçden gowrak.Ilki bilen çüýşäniň gaplaýyş materialy, aýna, keramika, plastmassa

we ş.m.Ikinjiden, çüýşäni gaplamagyň stili, çüýşäniň üstü doňup, ýüpek çap edilip ýa-da dizaýn edilişi ýaly başga reňklere bölünip bilner.Againene-de, çakyr çüýşesiniň gaplanyşynyň gelip çykyşy, çakyr çüýşesiniň gaplanyşynyň gelip çykyşy Sýuzhou, chunçeng, Jingdezhen, Longçang we başga-da köp ýerlerde.

factory

Onda, çüýşäniň gaplanyşynyň arasynda näme tapawut bar?
Biri, Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou.Esasan çakyr we iýmit saklaýan aýna çüýşeler, şeýle hem dürli çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri / bankalar, ammar çüýşeleri / bankalar, tagamly çüýşeler / bankalar, şem tutýanlar, krem ​​çüýşeleri ýaly durmuş gözellik çüýşeleri we bankalary öndürýär.Gabat gelýän şlýapalar, aýaz, boýag we ýüpek ekrany ýaly çuňňur gaýtadan işlemek,
Ikinjiden, “Yuncheng” aýna çüýşe öndürijiler, esasan ýokary derejeli likýor öndürijiler üçin ýokary derejeli, termiki geçiriji, aýazly çüýşeleri öndürýärler.
Jingdezhen keramiki çüýşeleriniň uzak taryhy bar, esasanam ýokary derejeli çakyr gaplamalary we ýokary bahalar.Dördünjiden, Sichuan Longchang tarapyndan öndürilen keramiki çüýşe gaplamalary bu ýerdäki Siçuan öndürijilerine getirilýär.

Aýna çakyr çüýşesi bilen keramiki botlte arasynda näme tapawut bar?
Aýna birneme aç-açan suwuk madda bolup, ereýän wagtynda üznüksiz tor gurluşyny emele getirýär, ýelimliligiň sowadyş prosesi silikat metal däl materiallaryň kristallaşmazdan kem-kemden ýokarlanýar we gatylaşýar.Adaty aýna himiki oksidiň düzümi (Na2O · CaO · 6SiO2), esasy düzüm bölegi kremniniň dioksidi.
1.1Keramiki bankalar ýelmeýän palçykdan ýasalýar.
Aýna galypdan, aýazdan, bellikden we ş.m. bişirilenden soň bişirilip bilner, küýzegär wazasy soňky döwürde gowy däl we galypdan soň başga usullar bilen goşup bolmaýar.
1.2Içgili önümleriň sergisinde aýna çüýşe esasan şerabyň hiliniň aýdyňlygyny görkezýär.Öndürijilik küýzegärçilikden has döwrebapdyr.

Keramiki displeý aç-açan bolmaly, esasan medeniýeti we özüne çekijiligi görkezýär.
1.3Modellerde küýzegär aýnadan has baý we stili aýnadan has baýdyr.
1.4Ulag daşamakda näzikdir.
Iki, aýna çüýşedäki nagyş nähili çap edilýär?

Bu ekranda.
Ekranda çap etmek, dört çap usuly hökmünde belli bolan deşik çap etmek, litografiýa, relýef, agyrlyk.Deşik çap etmek göçürme plastinkasyny, nagyş plastinkasyny, spreý çap etmegi we ekrany çap etmegi öz içine alýar.Deşik çap etmegiň ýörelgesi, çap ediş plastinkasynyň (kagyz plýonkasy ýa-da syýa arkaly deşik döretmek üçin beýleki plastinka bazasy), çap edilende, plastinkanyň deşiklerinden substrata geçmek üçin belli bir basyş arkaly (kagyz, keramika we ş.m.), şekil ýa-da tekst döretmek üçin.
Sykyjy ekstruziýa arkaly çap etmek, suratyň we tekstiň üsti bilen syýa substrata geçer ýaly, asyl tekst bilen birmeňzeş emele geler.Ekrany çap etmek enjamlary ýönekeý, işlemek aňsat, ýönekeý çap etmek, tabak ýasamak we arzan bahadan, güýçli uýgunlaşmak.Ekranda çap etmek çap etmekde giňden ulanylýar: reňkli ýagly suratlar, afişalar, wizit kartoçkalar, baglaýjy gaplar, haryt belgileri we dokma önümleri çap etmek we boýamak.

glass

3. Degişli düşünjeler
3.1 Aýna
Aýna, esasan, çig çäge, boraks, bor kislotasy, barit, bariý karbonat, hek daşy, feldspar, gazlandyrylan soda we ş.m.) dürli organiki däl minerallardan ýasalan amorf organiki däl metaldyr. materiallar we az mukdarda kömekçi çig mal.Onuň esasy düzüm bölekleri kremniniň dioksidi we beýleki oksidlerdir.Ordinaryönekeý aýnanyň himiki düzümi Na2SiO3, CaSiO3, SiO2 ýa-da Na2O · CaO · 6SiO2 we ş.m., esasy düzüm bölegi silikat goşa duz, amorf gaty gaty bir düzgünsiz gurluşdyr.Windel we ýagtylyk üçin ulanylýan binalarda giňden ulanylýan garyndy degişlidir.Käbir metal oksidleri ýa-da duzlary bilen garylyp, reňkli aýnanyň reňkini görkezýär we berk aýnanyň fiziki ýa-da himiki usuly arkaly we ş.m. Käbir düşnükli plastmassalar (polimetil metakrilat ýaly) käwagt oba hojalygy ulgamy aýnasy diýilýär.
3.2 Rulman
Küýzegär bankanyň maksady suw çekmek.Arkan daňmak üçin kiçijik agzy, ujy we gulaklary bolan toýun gap.Küýze suwdan doldurylanda we ýüzüp başlanda, ol ýüpi bukup, bankany göterip ýa-da öýüne alyp biler.Keramiki waza içgiler däl, suw bilen hem baglanyşyklydyr.

Biz bilen habarlaşyň


Iş wagty: Maý-06-2022