OEM 100ml metal gapakly arassa aýna çakyr çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:100ml, D = 65.5mm, H = 123.5mm, Agramy = 160g

* Aýratynlyk:Kwadrat tekiz şekil

* CAP:Buraw gapagy bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan viski, arak, likýor boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin saglygyňyza täsir edýän himiki maddalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak has aňsat: Ys we galyndy saklaýan dyrnaklary döretmek ähtimallygy az.Uzak wagtlap ulanyp bolýar.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

OEM 100ml metal gapakly arassa aýna çakyr çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 100ML
Reňk Aç-açan
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Içgiler, şireler, piwo

 

glass wine bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Qualityokary hilli: Açyk boş çakyr çüýşelerimiz, ýokary hilli ýokary derejeli iýmit derejeli aýnadan, galyň we gaýtadan ulanylýan, güýçli we çydamly.Çydamly, ulanmak aňsat we ýokary basyşa çydap bilýär, fermentasiýa we demlemek üçin ideal.

2. Giňişleýin ulanylyşy: aýna çakyr çüýşeleri diňe bir gyzyl çakyr, ak şerap, gül şeraby, köpürjikli şerap we ş.m. ýaly çakyr önümleri üçin gaty amatly bolman, şampan, piwo ýaly beýleki içgileri saklamak üçin hem örän amatly, öýde öndürilen kombucha, kefir suwy, limon çakyry, gazlandyrylan suw, öýde öndürilen suw, buzly çaý we ş.m.

3. Möhürli: tekiz çakyr çüýşelerimiz Bordo stilinde, aşaky we gutarnykly, syzdyryjy, howa geçirmeýän we ajaýyp, çakyr öndürmek, saklamak we bezemek üçin ajaýyp.Içmek ýaly iki esse artýan alýumin gapagy bilen ulanmak aňsat.

4. Programmalaryň giň gerimi: Bu klassiki arassa dem alyş çüýşeleri öý, bag, bar, restoran, toý, oturylyşyk, doglan gün, ýubileý we dynç alyş üçin ajaýyp.Amaly we ajaýyp dizaýn, maşgalaňyza we dostlaryňyza ýokary derejeli bezeg we mynasyp sowgat berýär.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaýdaky zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Nusga alyp bilerinmi?
Hawa, size mugt nusgalar berip bileris, ýöne kurýer tölegi siziň tölegiňizde bolmaly.

2-nji sorag.Çuňňur amal hyzmatlary barada
Hawa, ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, aýaz, bellik we ş.m. üpjün edip bileris.
Çap etmegiň reňki barada: Pantone reňk belgisine görä islendik reňk bar.

3-nji sorag: OEM hakda
Hawa, zerur bolsa müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyp açyp bileris.

4-nji sorag: Gurşun wagty barada
Hawa,
1) Bir stocka önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 1-2 günüň içinde size haryt ibereris.
2) surfaceerüsti el önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 7-15 günüň içinde gowşuryş wagty.
3) Hiç haçan öndürmedik önümlerimiz üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 25-30 günüň içinde bolýar

5-nji sorag: Iberiş hakda
Hawa,
1) FOB: Ekspeditor agentiňiz bilen habarlaşmak üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
2) CIF: Adatça olary deňiz ýa-da howa arkaly iberýäris, kiçijik sargydyňyz bar bolsa, gyssagly iberip bileris.Şeýlelik bilen, bize özüňizi bagyşlaň
niýetlenen port ýa-da ammar salgyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň