Lomaý 12oz sary piwo aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

* Ölçegi:370ml, D = 64mm, H = 221mm, Agramy = 252g

* Aýratynlyk:Tegelek şekil

* CAP:Crown Cap bilen

* Ulanylyşy:Doldurylan piwo boluň

Custörite ýasalan:Elmydama elýeterli

Standart paket:Karton, ýörite reňk gutusy / satuw bukjasy bar.

Eltip bermegiň wagty:25 iş güni

Nusgalar:MUGT MESELLER


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna çüýşelerde zyýanly himiki maddalar ýok, şonuň üçin saglygyňyza täsir edýän himiki maddalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak aňsat: Plastmassadan arassalamak has aňsat, sebäbi ysy we galyndylary saklaýan çyzgylary döretmek ähtimallygy az.Çüýşe berk, goşmaça galyň aýnadan ýasalan we gaýtadan ulanylýar.

ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

Haryt ady

Lomaý 12oz sary piwo aýna çüýşesi

Material gazlandyrylan hek
Potensial 370ML
Reňk Sary
Hyzmat OEM & PDM nagyş belligi
MOQ 50000PCS
Bukja Karton, Palet, Müşderiniň talaplary.
Logotip Müşderiniň talaplary.
Ulanylyşy Şireler, içgiler, süýt, piwo we ş.m.

 

Yellow Beer Glass Bottle

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1. Premium çüýşe: Içgiňizi kämillik derejesine ýetiriň!ýokary hilli piwo çüýşesi

2. Easyönekeý piwo: Halaýan içgileriňizi: piwo, çakyr, viski, likýor we alkogol, şeýle hem tagamly suw, sidr, kefir, kombucha, sirke, ýag we öýde öndürilen soda bişiriň we saklaň.

3. Kwartal ululykdaky çüýşe: 370ml tutýar we ululygy standart standart kwartal çüýşesine ýakyn.Her çüýşäniň beýikligi 22.1 sm

4. Sary aýna çüýşe: Goragly sary aýna mazmuny zyýanly UV şöhlelerinden uzaklaşdyrýar.Bu gaýtadan ulanylýan çüýşeler gap-gaç ýuwýan maşyn, howpsuz ýuwuň we dolduryň!

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

Yellow Beer Glass Bottle
Yellow Beer Glass Bottle
Yellow Beer Glass Bottle

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hil barlagy
Önümçiligiň her ädimine, köp sanly baha berişlere, hünärmen gözleg toparyna berk gözegçilik edýäris, hilini üpjün etmek üçin gatylyk synagy, syzmak synagy, ýerüsti bejermek we logo çap etmek synagy we ş.m. synaglary geçirerler.Müşderilere iň ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi unutmaň.

Möhüm baha we möhlet
Stillokary hilli bolmagy üpjün etmek bilen henizem size iň bäsdeş bahany hödürleýäris.Gowy ätiýaçlyk edýäris we kiçi sargydyňyzy kabul edýäris.Müşderileriň harytlary gysga wagtda almagyny üpjün etmek üçin köp sanly logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

OEM / ODM-i goldaň
Glasshli aýna çüýşelerimiz we bankalarymyz Hytaý zawodymyzda dizaýn edildi, öndürildi, ýygnaldy we gaplandy.Öňdebaryjy galyp we zawod enjamlaryny ulanmak arkaly şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Hünärmen topar, ekran çap etmek, elektroplatirlemek, deklarasiýa, pürküji boýag we ş.m. ýaly talaplaryňyzy diňleýär.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty
Köp ýyllyk tejribesi bolan öndüriji hökmünde satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetini bilýäris.Şol sebäpli satuwdan soň hünärmen topary taýýarladyk.Toparymyz diňe bir gaplaýyş hünärmenleri däl, eýsem tejribeli dizaýnerlerem.Satuwdan soňky hyzmat barada alada ediň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Nusga alyp bilerinmi?
Hawa, size mugt nusgalar berip bileris, ýöne kurýer tölegi siziň tölegiňizde bolmaly.

2-nji sorag.Çuňňur amal hyzmatlary barada
Hawa, ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, aýaz, bellik we ş.m. üpjün edip bileris.
Reňk çap etmek barada: Pantone reňk belgisine görä islendik reňk bar.

3-nji sorag: OEM hakda
Hawa, zerur bolsa müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyp açyp bileris.

4-nji sorag: Gurşun wagty barada
Hawa,
1) Bir stocka önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 1-2 günüň içinde size haryt ibereris.
2) surfaceerüsti gowşuryş önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 7-15 günüň içinde gowşuryş möhleti.
3) Hiç haçan öndürmedik önümlerimiz üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 25-30 günüň içinde bolýar

5-nji sorag: Iberiş hakda
Hawa,
1) FOB: Ekspeditor agentiňiz bilen habarlaşmak üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
2) CIF: Adatça olary deňiz ýa-da howa bilen iberýäris, kiçijik sargydyňyz bar bolsa, gyssagly iberip bileris.Şeýlelik bilen, bize özüňizi bagyşlaň
niýetlenen port ýa-da ammar salgyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň